ورق پلی کرافت

ورق پلی کرافت

ورق پلی کرافت از يك لايه ورق آلومينيوم و يك لايه كاغذ (عایق حرارتی ,رطوبتی )كه به وسيله يك لايه پلي اتيلن به هم متصل شده اند تشكيل ميگردد.

ورق آلومينيوم با پوشش پلي كرافت: جهت عايق كاري در مكان هاي مختلف همچون سايت هاي پتروشيمي و موتور خانه ها و كارخانه هايي كه در دماهاي بالاتر يا پايين تر از دماي محيط كار ميكنند استفاده ميشود.

دژ استیل ماهان کاوه بهترين قيمت ورق آلومينيوم با پوشش پلي كرافت را ارايه مينمايد.

ورق پلي كرافت آلومينيوم

به سه صورت صاف ، كركره 32 ميل و كركره 5 ميليمتر توليد ميگردد.

قابل ذكر است ضخامت هاي زير بدون در نظر گرفتن ضخامت كرافت ميباشد كه حدود 0.15 ميليمتر بوده ولي به صورت متداول 0.2 ميليمتر عنوان ميشود.

ورق آلومينيوم با پوشش پلي كرافت

در آليا‍ژهاي 1050 – 3105 – 3003 قابل ارايه ميباشد.

لایه رطوبت گیر ، پوششی اعمال شده بر روی سطح زیرین ژاکت های فلزی به منظور جلوگیری از خوردگی ناشی از ژاکت فلزی و سطح عایق می باشد. این موضوع یکی از مهمترین موارد کاربردی در بحث سیستم عایق های گرم و سرد محسوب می شود.

هدف اصلی لایه رطوبت گیر جداسازی ژاکت فلزی از سطح عایق و همچنین محافظت از سطح زیرین ژاکت ها در برابر رطوبت و جلوگیری از خوردگی می باشد.

ورق پلی کرافت

در طول این سال ها مواد مختلفی به عنوان لایه رطوبتی برروی ژاکت های فلزی در سیستم عایق کاری مورد استفاده قرار گرفته است

ژاکت فلزی چیست؟

لایه رطوبت گیر ، پوششی اعمال شده بر روی سطح زیرین ژاکت های فلزی به منظور جلوگیری از خوردگی ناشی از ژاکت فلزی و سطح عایق می باشد.

این موضوع یکی از مهمترین موارد کاربردی در بحث سیستم عایق های گرم و سرد محسوب می شود.

هدف اصلی لایه رطوبت گیر جداسازی ژاکت فلزی از سطح عایق و همچنین محافظت از سطح زیرین ژاکت ها در برابر رطوبت و جلوگیری از خوردگی می باشد.